Opći uvjeti

Podaci o prodajnom mjestu

Singar d.o.o.
Tomislavova 11
10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 88081849998
MB:04746228
MBS: 081105834

Račun u Sberbank d.d.
IBAN: HR0225030071110000565
Iznos temeljnog kapitala: 24.000,00 kn
Tel: 01 5574 320
E-mail: [email protected]

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

Proizvodi i usluge

Singar d.o.o. Pretplata pruža usluge pretplate i korištenja digitalnih izdanja dnevnih novina i magazina u izdanju Singar d.o.o. na portalu pretplata.7dnevno.hr.

Korištenje usluga registracije na portalu pretplata.7dnevno.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Samostalna registracija, uporaba i korištenje portala pretplata.7dnevno.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, budući da oni preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem. Singar d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice nastale uslijed takvog korištenja.

Uvjeti pretplate

I. OPĆE ODREDBE OPĆIH UVJETA PRETPLATE

Ovi Opći uvjeti pretplate na dnevne novine i magazine „Singar“ (dalje u tekstu: „Uvjeti“), primjenjuju se na prava i obveze koje proizlaze iz Ugovora o pretplati i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Sklapanjem Ugovora o pretplati smatra se da su u cijelosti prihvaćeni ovi Uvjeti.

Nakladnik dnevnih novina je Singar d.o.o., Tomislavova 11, Zagreb.

Ovi opći uvjeti imaju učinak i prethodne obavijesti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, a od dana kada su uručeni pretplatniku.

Ugovaratelj pretplate te izvršitelj svih prava i obveza pretplate je Singar d.o.o., Tomislavova 11, Zagreb (dalje u tekstu Singar). Singar je ovlaštena s punim pravnim učinkom izvršavati sve radnje i aktivnosti povezane s pretplatom (primjerice: ugovaranje, naplata, komunikacija s pretplatnicima, promjena, otkaz, raskid, zaprimanje i postupanje po prigovorima, organizacija call centra, itd.). Sva očitovanja vezana za pretplatu koja je pretplatnik izjavio Singar smatraju se ujedno uredno dostavljenim i priopćenim Nakladniku.

Singar pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, u kojem slučaju će o tome obavijestiti pretplatnika.

II. PRETPLATA, SKLAPANJE I IZVRŠAVANJE UGOVORA O PRETPLATI

Pretplatnički odnos zasniva se sklapanjem Ugovora o pretplati između Singara i pretplatnika, a predmet ugovora je obveza pristupa online izdanju novina “Singara“ pretplatniku uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene pretplate.

Ugovor o pretplati stupa na snagu i obvezuje Singar od dana kada ga potpišu obje ugovorne strane, odnosno od dana kada pretplatnik prihvati ponudu Singar za sklapanje Ugovora o pretplati.

Ugovor o pretplati zaključen sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) može se sklopiti putem: adresiranih i neadresiranih tiskanih materijala, standardnih pisama i dopisnica, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, kataloga, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, radija, videofona, videoteksta, telefaks uređaja, televizije, interneta i elektroničke pošte.

Po zaključivanju Ugovora o pretplati sredstvima daljinske komunikacije, pretplatniku se dostavlja pisana obavijest o uvjetima pretplate (potvrda o prethodnoj obavijesti) odnosno Općim uvjetima te se smatra da je pretplatnik od zaprimanja pisane obavijesti u potpunosti suglasan s odredbama ovih Uvjeta te ih prihvaća u cijelosti.

Prigovori i reklamacije vezani za nemogućnost korištenja online izdanja moraju se izjaviti najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kada je nastupio problem s pristupom online izdanju. Istekom navedenog roka, smatrat će se da je korištenje online izdanja uredno, a reklamacije i prigovori se neće uvažavati.

Pretplatnik s kojim je zaključen ugovor o pretplati na daljinu ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o pretplati ne navodeći razloge za to, u roku od 8 (osam) radnih dana od prvog dana korištenja online izdanja.

Raskid ugovora mora biti izjavljen pisanom obaviješću, uz navođenje korisničkih podataka (poštom na adresu: Singar d.o.o., Tomislavova,10000 Zagreb, na broj 099 43 79 116 ili mailom na adresu: [email protected]), te se kao dan raskida smatra dan kada je Singar primio obavijest o raskidu.

Početak ugovorenog perioda (roka) pretplate računa se od dana kada je pretplatniku omogućen pristup online izdanju. Ugovorom o pretplati utvrdit će se period (rok) pretplate i cijena pretplate, ovisno o modelu/dinamici plaćanja koji je odabrao pretplatnik, kao i jedinstvena šifra pretplatnika.

III. TRAJANJE I PRESTANAK PRETPLATE

Ukoliko je ugovorena pretplata zaključena na razdoblje kraće od 12 mjeseci, odnosno odabran je jedan od promotivnih modela pretplate, ugovor prestaje istekom ugovorenog perioda. Pretplatnik ima pravo samo jednom iskoristiti pravo na korištenje promotivnog modela pretplate te Singar zadržava pravo odbiti Ugovor o pretplati pretplatnika koji je već to pravo iskoristio, a ponovno želi zaključiti ugovor na promotivni model pretplate.

IV. PLAĆANJE

Pretplatnici imaju mogućnost izbora načina plaćanja, kao i dinamike plaćanja pretplata.

Pretplatu možete plaćati općom uplatnicom ili kreditnim karticama—Premium Visa, MasterCard, Diners i Visa.

Pretplatu možete plaćati i-računom čime štedite vrijeme, novac i papir.

Načini plaćanja ovise o modelu pretplate. Ovisno o modelu, pretplatu možete plaćati i različitim dinamikama: mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje.

Pretplatnik je obvezan pridržavati se ugovorenih rokova i načina plaćanja pretplate.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Singar ima pravo obustaviti pristup online izdanju.

V. PROMJENA DINAMIKE MODELA/PLAĆANJA PRETPLATE

Tijekom trajanja ugovora o pretplati, na njegov pisani zahtjev, pretplatniku se može omogućiti promjena izabrane dinamike plaćanja pretplate. Promjenom dinamike/modela plaćanja ugovorena cijena pretplate mijenja se sukladno utvrđenim cjenikom pretplate za određenu dinamiku/model plaćanja. Ukoliko je pretplatnik temeljem određenog modela/dinamike pretplate ostvario ili ima pravo na određene pogodnosti temeljem ranije izabrane dinamike plaćanja pretplate (npr. gratis primjerci, pokloni i sl.), promjenom modela/dinamike plaćanja, takve pogodnosti prestaju, osim iznimno, ukoliko su iste i za novo izabranu dinamiku/model plaćanja.

VI. OBAVIJESTI

Sve obavijesti vezane uz pretplatu pretplatnik dostavlja na Singar d.o.o., Tomislavova 11, 10000 Zagreb.